Правила за играта

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името ,,Giveaway“

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България, на сайта https://homespot.bg/

Срок на играта: 01.03.2023 г. – 07.03.2023 г.  

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

 1. Организатор на играта.

Играта се организира от ЗИТА ВТ ЕООД,  ул. “Никола Габровски” №9 ет.1, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, България с ЕИК: 204976178 ДДС No:BG204976178, наричано по-долу Организатор.

 1. Участници в играта

В играта може да участва всяко дееспособно физическо лицe, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

 1. Участието в играта не е обвързано с покупка. Участниците трябва да прочетат и изпълнят условията, описани в текста към публикациите, както следва: 

“Попълнете формуляра като предоставите: първо име, фамилия, имейл адрес и телефонен номер.”

 1. Наградите в играта са следните:

Трима от участниците ще спечелят общо 3 ваучера на стойност 50 лв. Ваучерите могат да се използват при закупуване на артикули в https://homespot.bg/!

 1. Имената на печелившите участници ще бъдат изтеглени в томбола на случаен принцип измежду всички участници в играта. Един участник може да спечели само една награда от съответното теглене.
 2. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в нашия имейл бюлетин на 08.03.2023 http://eepurl.com/ijOKsL
 3. Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Организаторът ще се свърже с всички победители в играта по имейл или на посочения телефонен номер с цел получаване на данни за изпращане на наградата. Получаването на награда става чрез изпращането й по куриер, за сметка на организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес.
 4. Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.
 5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 6. Лица и служители, свързани с организатора, нямат право на участие.

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

 1. Организаторът не носи отговорност за неосъществяване на контакт със спечелил участник при липсващи или попълнени некоректни данни в регистрационната бланка за участие или при посочен неточен адрес за доставка.
 2. В случай, че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи играта. Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.
 3. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник.
 4. Организаторът има срок от 30 дни за изпращането на наградите, считано от датата на публикуване на печелившите участници.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Предоставените доброволно от всеки участник лични данни ще бъдат обработвани от ЗИТА ВТ ЕООД, ул. “Никола Габровски” №9 ет.1, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, България с ЕИК: 204976178 ДДС No:BG204976178, телефон за контакт 089 553 8763, имейл адрес homespot@abv.bg.
 2. Личните данни, свързани с участие в играта  (име, телефонен номер и имейл адрес) ще бъдат обработвани с цел установяване на контакт с печелившите участници и предоставяне на обявената награда. Обработването на предоставените лични данни се осъществява на основание съгласие на участника.
 3. С попълването на контактната форма участниците в играта потвърждават съгласието си да се абонират за имейл бюлетина на организатора.
 4. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители и контрагенти на администратора, пряко ангажирани с провеждането на играта, и няма да бъдат предоставяни на други категории получатели, освен ако предоставянето им не е обусловено от изпълнението на императивни нормативни разпоредби. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предходните две изречения, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.
 5. Телефонните номера на участниците ще бъдат съхранявани за срок до 30 дни след датата на обявяване на печелившите участници, след което ще бъдат унищожени.
 6. Всеки участник има право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.
 7. Всеки участник има право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.
 8. Всеки участник има право на жалба до надзорен орган. За Република България надзорен орган е Комисия за защита на личните данни.
 9. Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в играта. Участниците не са длъжни да предоставят личните си данни. Ако личните данни на участник не бъдат предоставени, той няма да може да вземе участие в играта.

VI. РАЗНИ

 1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд в гр. София.
 2. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра съгласно описаното в раздел V.
 3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на играта във всеки един момент и да изменя и допълва настоящите правила, времето и начина на теглене и обявяване на спечелилите, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им на https://homespot.bg/.